کانون نجوم سها برگزار می کند:
برنامه ی رصد ماه و سیارات در محل خوابگاه کرمانی دانشگاه.
ورود برای تمام دانشجویان آزاد و رایگان است.