آخرین ماه پاییز امسال میزبان پدیده های گوناگونی است. در این نوشتار نگاهی کوتاه به رخداد های آسمان این ماه خواهیم داشت.