به دلیل شرایط نامساعد جوی برنامه ی رصد کانون سها از روز چهارشنبه 6 اسفند به روز شنبه 9 اسفند موکول شد.