۱- ۲۰فروردین، مقارنه ی ماه و زحل:
نخستین پدیده ی امسال را یک مقارنه تشکیل می دهد. نیمه شب ۲۰ فروردین ماه و زحل به حدود ۴ درجه ای یکدیگر می رسند. این مقارنه مابین صور فلکی عقرب و مارافسای رخ خواهد داد.

1

۲- ۲۳ فروردین، مقارنه ی زهره و خوشه ی پروین:
پدیده ی بعدی نیز یک مقارنه است، اما جذاب و پر هیجان تر. شامگاه ۲۲ و ۲۳ فروردین می توانید سیاره ی زهره را در کنار خوشه ی پروین رصد کنید. البته، برای رصد این پدیده افقی باز و آسمانی صاف توصیه می شود!

2

۳- ۲۳فروردین، اوج بارش شهابی سنبله ای:
بارش شهابی سنبله ای از بارش های کم اهمیت آسمان است. پیش بینی شده امسال ZHR بارش به ۵ برسد، یعنی در بهترین شرایط هر ساعت ۵ شهاب قابل مشاهده است. ۲۳ فروردین ماه در شب ۲۲ ام قرار دارد.

۴- دنباله دار لاوجوی، همچنان در اوج:
دنباله دار (C/2014 Q2 (Lovejoy اگرچه از روز های اوج خود فاصله گرفته، اما هنوز هم جرمی قابل توجه در آسمان به حساب می آید. این شب ها دنباله دارلاوجوی با قدر حدود ۶٫۵ در شمال آسمان در حرکت است. نقشه دقیق تر دنباله دار را مشاهده می کنید:

3

 

نوشته شده توسط: محسن مینوتن

پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد