یکی از شاخه های علم نجوم کیهان شناسی است که به بررسی جهان در مقیاس های بزرگ می پردازد. کتاب الکترونیکی "مقدمات کیهانشناسی" به عنوان یک پیش زمینه، کتاب مناسبیست. 
دانلود کتاب