۱) ۲خردادماه، زحل در مقابله:
دوم خرداد بهترین فرصت برای رصد سیاره ی زحل فراهم می شود، زیرا به نزدیک ترین فاصله ممکن نسبت به زمین می رسد. این شب ها زحل در صورت فلکی عقرب قرار گرفته است و همزمان با غروب خورشید طلوع می کند.

۲) ۳خرداد ماه، مقارنه ی ماه و مشتری:
رخداد بعدی این ماه مقارنه ایست بین ماه و سیاره ی مشتری. سوم خرداد این دو به حدود ۵ درجه ای یکدیگر می رسند. ماه شب پنجم به زیبایی این رخداد می افزاید. برای رصد این پدیده باید با شروع تاریک شدن هوا به غرب آسمان نگاه کنید.

66

۳) ۱۲خردادماه، مقارنه ی ماه و زحل:
نیمه شب یازدهم خرداد، ماه و زحل به ۱ درجه ای یکدیگر می رسند. فرصت مناسبیت تا این دو جرم را در کنار یکدیگر رصد کنید.

67

۴) ۱۷ خردادماه، بیشترین کشیدگی شرقی زهره:
۱۷خرداد فرصت خوبی برای رصد سیاره ی زهره است، زیرا بیشترین فاصله زاویه ای را نسبت به خورشید پیدا می کند. برای رصد آن باید پس از غروب خورشید به غرب آسمان نگاه کنید.

۵) ۲۲خردادماه، مقارنه ی ماه و سیاره ی اورانوس:
اگر تا به حال سیاره ی اورانوس را رصد نکرده اید، ۲۲ خرداد می توانید آن را به سادگی مشاهده کنید. در این شب اورانوس در ۲ درجه ای ماه قرار می گیرد. برای رصد آن باید ساعاتی پس از نیمه شب اقدام کنید.

68

۶) ۲۳خردادماه، مقارنه ی سیاره ی زهره و خوشه ی کندوی عسل:

۲۳خرداد زهره و خوشه ی M44 به یکدیگر می رسند و پدیده ای جالب توجه برای رصد و عکاسی فراهم می آورند. به محض تاریک شدن هوا می توانید به استقبال این هم نشینی بروید.

۷) ۳۰خردادماه، مثلث ماه، ناهید، مشتری!
آخرین پدیده ی این ماه یک مقارنه ی سه گانه است. ۳۰خرداد ماه، مشتری و زهره در کنار هم قرار می گیرند. برای رصد این پدیده هم باید پس از تاریک شدن هوا به غرب آسمان نگاه کنید.

69

 

 

نوشته شده توسط: محسن مینوتن

پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد