دومین برنامه ی رصدی کانون نجوم سها، 30اردیبهشت 94

رصد 30