نشست تخصصی کانون نجوم سها با موضوعیت حیات فرازمینی.
ثبت نام اعضای جدید کانون در این جلسه انجام می گردد.