۱)  ششم آبان، مقارنه ی سیاره ی مریخ و سحابی مرداب!
بعد از غروب خورشید ششم آبان ماه می توانید شاهد یک مقارنه هیجان انگیز بین سحابی معروف مرداب و سیاره ی مریخ باشید! همانطور که می بینید فاصله دو جرم در حدود ۴۵ دقیقه خواهد بود. برای رصد این پدیده تا حدود ساعت ۷:۳۰ فرصت خواهید داشت.


۲)  ۱۰ آبان، بیشترین کشیدگی غربی سیاره عطارد:
سیاره عطارد در دهم آبان به بهترین حالت رصدی خود می رسد. برای رصد آن باید قبل از طلوع خورشید به شرق آسمان نگاه کنید. قدر عطارد در این روز حدودا ۲٫۵- است.

۳)  ۱۴ آبان، اوج بارش شهابی ثوری:

بارش شهابی ثوری، یکی از بارش های شهابی کم تراکم اما پر نور است. در واقع ZHR این بارش در حدود ۱۰ محاسبه شده است، اما شهاب های آن بسیار درخشان هستند. این بارش از بقایای دنباله دار انکه است. در تاریخ ۱۴ آبان این بارش شهابی به اوج می رسد، اما با توجه به ماه شب دوازدهم وضعیت رصدی مناسبی نخواهد داشت.


۴)  ۱۶ آبان، مقارنه سیاره ی مریخ و خوشه ی M22!
سیاره ی مریخ باز هم در یک مقارنه ی زیبای دیگر نقش آفرینی می کند! مریخ این بار در مسیر گذر خود در کمربند منطقه البروج از کنار خوشه ی کروی M22 عبور خواهد کرد. جدایی زاویه ای در این مقارنه کمی بیشتر از پدیده ی قبلیست، نزدیک به ۱درجه. برای مشاهده ی این رخداد تا حدود ساعت ۷ فرصت دارید.


۵)  ۲۶ آبان، سیارک ۶ Hebe در مقابله:
بیست و ششم آبان سیارک ۶ Hebe به بهترین وضعیت رصدی خود می رسد. این جرم را باید در صورت فلکی نهر جست و جو کنید. طبق پیش بینی ها در این روز قدر سیارک حدود ۷٫۵ خواهد بود.


۶)  ۲۷ آبان، اوج بارش شهابی اسدی:
دومین بارش شهابی این ماه، بارش شهابی اسدی نام دارد. این بارش در طول تاریخ نوسانات زیادی را تحمل کرده، به طوری که ZHR آن از حدود ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰ در تغییر بوده است! امسال ZHR این بارش برابر ۲۰ خواهد بود، به این معنا که شما در بهترین حالت ساعت حدود ۲۰ شهاب را در هر ساعت مشاهده خواهید کرد. خوشبختانه ماه نیز در شب ۲۶ام خود قرار دارد و مزاحمتی برای رصد این بارش ایجاد نمی کند.


منبع: پایگاه اینترنتی گروه رصدی بارنارد